Inteligentní monitorovací systém pro železniční infrastrukturu (SRIMS)

Schůze projektu

Statotest, ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT v Praze a mezinárodními partnery v Sasku – Fraunhofer IIS a Spektra Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, představuje významný projekt v rámci programu Delta 2. Cílem tohoto projektu je vytvoření monitorovacího systému pro železniční dopravu, který má za úkol významně zlepšit bezpečnost a efektivitu železniční sítě.

V éře automatizované a kooperativní mobility je zásadní mít bezpečnou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu. Projekt SRIMS se zaměřuje na návrh a implementaci komplexní systémové platformy pro sběr důvěryhodných diagnostických dat ze senzorů umístěných na klíčových prvcích železniční infrastruktury.

Hlavní zaměření projektu:

Železniční mosty a související infrastruktura: Zajištění jejich stability a bezpečnosti je prioritou.

Železniční kolejová infrastruktura: Včetně železničního svršku, spodku a výhybek, které jsou klíčové pro bezproblémový provoz.

Výzkumné oblasti:

Hodnocení kritické infrastruktury: S cílem zaměřit se na nejkritičtější oblasti.

Mapování a vývoj senzorových systémů: Pro sběr a vyhodnocení dat z infrastruktury.

Numerické modelování a analýza: Zaměřená na identifikaci rizik a predikci stavu infrastruktury.

Vývoj expertní platformy a cloudového systému: Pro integraci a efektivní vyhodnocení shromážděných dat.

Hlavní výsledky:

Ověřený monitorovací systém: Kombinující specializované senzory a expertní systém implementovaný v cloudovém prostředí.

Testovací prostředí: Pro validaci senzorového systému a vývoj inteligentních algoritmů.

Projekt SRIMS je důkazem našeho závazku k inovacím a bezpečnosti v železniční dopravě, a pevně věříme, že jeho realizace přinese pozitivní změny pro odvětví.

Aktuality projektu:

20.6.2024 se uskutečnilo další setkání „na živo“ tentokrát v Liberci, v prostorách lipo.ink, ve kterých sídlí společnost Statotest. Na tomto setkání už byly představeny konkrétní lokality na síti správy železnic, které byly vytipovány (a SŽ schváleny) k testování senzorického systému vyvinutého v rámci projektu SRIMS.

Klíčová témata jsou následující:

1. Sesuvy, pohyby svahu a pražcového podloží, řícení skalních bloků

2. Stabilita prvků koleje

3. Zjištění degradace přechodových oblastí

4. Detekce vlhkosti – zatopení NK

5. Opěrné a zárubní zdi

6. Kvantifikace zatížení na mostech

7. Nárazy nedrážních vozidel do konstrukce mostu

Systémy budou nastaveny na dané výzvy, testovány na daných lokacích a na základě získáných údajů upravy tak, aby splňovaly náročné podmínky při monitorování železniční cesty a jejího okolí.

Dne 18. dubna 2024 se uskutečnilo druhé setkání projektu SRIMS na fakultě stavební ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnili všichni projektoví partneři a bylo zasvěceno klíčovým tématům, která formují základní pilíře projektu. Hlavním bodem diskuse byla „vstupní data“, zahrnující největší výzvy a problémy, kterým čelí správci železniční infrastruktury.

Účastníci se dále věnovali analýze typů poškození mostních konstrukcí a různých příčin jejich kolapsů. Tato diskuse poskytla cenné podněty pro další směrování práce v rámci projektu. Setkání tak představovalo klíčový krok k lepšímu pochopení a řešení problémů, které stojí v cestě efektivního a bezpečného využívání železniční infrastruktury.